Dell PartnerDirect Preferred Vyhledávání zboží Informace
Zde se nacházíte: / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Vymezení pojmů
  Bcom B2B systém (dále jen B2B nebo B2B systém) je obchodní systém provozovaný na webových stránkách http://b2b.bcom.cz. Provozovatelem je obchodní společnost business communication s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku v Plzni pod spis. značkou C.14846, IČO 26353717. Společnost je plátcem DPH, DIČ CZ26353717. Zákazníkem se rozumí podnikající či nepodnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která se registrovala (nebo byla oprávněným zástupcem registrována) v B2B systému a vyjádřila souhlas s obchodními podmínkami B2B systému.
 2. Webové stránky B2B systému
  B2B systém nabízí online katalog produktů, uvádí jejich ceny a skladové dostupnosti. V relevantních případech je u ceny zobrazena i výše autorské odměny a/nebo recyklačního poplatku. Sazba DPH je pro jednotlivé produkty a služby stanovena zákonem o DPH v platném znění. Skladové dostupnosti jsou aktualizovány 1x denně a zahrnují skladové zásoby provozovatele i jeho partnerských dodavatelských kanálů.
 3. Prohlášení o shodě
  Provozovatel prohlašuje, že všechny produkty uvedené v B2B systému splňují všechny atesty a homologace potřebné pro běžný provoz v podmínkách České republiky.
 4. Cenová politika
  Provozovatel může zákazníkům v odůvodněných případech (např. odběr většího množství produktů) nabídnout individuální ceny, případně může dle vlastního uvážení, na základě uskutečněného obratu, přeřadit zákazníka do výhodnější cenové kategorie.
 5. Objednávkový systém
  Zákazník má možnost podat prostřednictvím B2B systému objednávku, která je považována za závaznou a v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v případě podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, či se zák. 040/1964 Sb., Občanský zákoník, v případě nepodnikající fyzické osoby, a to v aktuálním znění, v jehož smyslu vystupuje provozovatel v roli prodávajícího a zákazník v roli kupujícího. O zrušení takto podané objednávky může zákazník požádat výhradně telefonickou žádostí, přičemž provozovatel není povinen takové žádosti vyhovět, pokud již byly učiněny kroky, které provozovateli způsobily nebo mohou způsobit nezanedbatelné výdaje, případně se mohou obě strany dohodnout na úhradě těchto nákladů zákazníkem.
 6. Platební podmínky
  Realizovanou objednávku může zákazník uhradit hotovostně (v sídle provozovatele nebo prosřednictvím dobírky při převzetí od přepravní společnosti) nebo bezhotovostně na základě zálohové faktury, kterou vystaví a zašle provozovatel zákazníkovi. Za doručení zboží dobírkou může být zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši 30,- Kč včetně DPH (25,- Kč bez DPH).
 7. Vlastnictví zboží
  Zboží zůstává ve vlastnictví provozovatele až do úplného zaplacení kupní ceny zákazníkem. Do této doby je zákazník povinen se zbožím nakládat tak, aby mohlo být vždy uvedeno do takového stavu, v jakém bylo převzato, dále je povinen zboží chránit před odcizením, poškozením a zničením. V případě změny stavu zboží nese zákazník veškeré náklady spojené s uvedením do původního stavu.
 8. Dodací podmínky
  Zboží je zákazníkovi dodáno bez zbytečného odkladu. V případě, že není zboží skladem u provozovatele nebo dodavatelských řetězců, se kterými provozovatel spolupracuje, bude dodáno v termínu, který je uvedený u každého modelu zboží. Tento termín je s ohledem na dodavatelské kanály výrobců pouze orientační a nelze jej považovat za závazný. Za doručení zboží je provozovatel oprávněn účtovat dopravné ve výši 145,- Kč včetně DPH (120,- Kč bez DPH). Tento poplatek není účtován v případě objednávky přesahující svou částkou 12 100,- Kč včetně DPH (10 000,- Kč bez DPH).
 9. Reklamace zboží
  Zákazník uplatňuje reklamaci vadného zboží osobně, telefonicky, faxem nebo e-mailem na adrese reklamace@bcom.cz. Zboží může zákazník doručit osobně, nebo jej zaslat provozovateli přepravní službou. Provozovatel zajišťuje záruční servis všeho dodaného zboží vyjma produktů výrobců, kteří tento servis realizují prostřednictvím vlastních servisních středisek (např. Dell Computer). Reklamaci takového zboží zákazník uplatňuje přímo v autorizovaném servisu značky. Reklamace zboží řeší provozovatel nejčastěji výměnou za zboží stejných parametrů nebo opravou. Když to není možné, je zákazníkovi vystaven dobropis ve výši aktuální nákupní ceny zboží.
 10. Vrácení zboží
  V případě nepodnikájící fyzické osoby má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, pokud chce zákazník vrátit zboží provozovateli (vyjma reklamačních důvodů), může tak učinit pouze po předchozím písemném schválení zástupcem provozovatele, který musí zajistit vrácení zboží výrobci nebo dodavateli, a provozovatel může za tento úkon požadovat po zákazníkovi stornopoplatek v předem dohodnuté výši. Zboží musí být bezpodmínečně vráceno v původním balení s neporušeným obalem od výrobce. Vrácení zboží provozovateli nelze nárokovat (vyjma vrácení v rámci reklamačního řízení). Všem zákazníkům doporučujeme informovat se (telefinicky, e-mailem, osobně), zda prodávané zboží není zboží sestavené na zakázku, u kterého dle citace zákona nelze odstoupit od smlouvy.
 11. Poškození zboží přepravcem
  Zákazník je povinen při přebírání zboží od dopravce zkontrolovat stav zásilky, zejména pak neporušení a nepoškození obalu a stav případných ochranných pásek a pečetí. V případě zjištěného poškození je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít a taková je pak vrácena odesílateli. U větších zásilek poškozených jen z části je možné zásilku převzít a požadovat od řidiče vystavení zápisu o škodě. Na vrácené poškozené zásilky následně provozovatel vystaví dobropis. Pokud zákazník zjistí poškození až po odjezdu řidiče přepravní služby (obal nebyl viditelně poškozen), je povinen ve vlastním zájmu sepsat do 2 pracovních dnů zápis o škodě na webových stránkách dopravce. Poškozené zboží je nutné fotograficky zdokumentovat, a to včetně obalu a vycpávkového materiálu a tuto fotodokumentaci přiložit k zápisu. V případě chybějícího zboží v nepoškozeném obalu je zákazník povinen ve vlastním zájmu fotograficky zdokumentovat poškozený produkt, balík a zvláště pak jeho vnitřek, a zjistit přesnou hmotnost včetně vycpávkových materiálů, aby bylo možné posoudit, zda bylo se zásilkou dodatečně manipulováno, nebo zda v ní chybějící zboží skutečně bylo.
 12. Odmítnutí odpovědnosti
  Provozovatel nenese odpovědnost za prodlení v dodávce zboží ani za případné ukončení výroby daného modelu. Provozovatel rovněž neodpovídá za chybné detailní informace o produktech a neaktuální informace o skladových zásobách. Provozovatel se dále zříká odpovědnosti za případné změny cen nebo dodacích podmínek dodavatelů. Zavazuje se však informovat zákazníka o těchto nastalých skutečnostech bez zbytečných odkladů.
Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1. ledna 2013.